Stadgar för Blandis Hunddata

BLANDIS FÖRENINGSSTADGAR

§1 FÖRENING OCH HEMORT

 • Föreningen BLANDIS är en ideell förening och har rikstäckande verksamhet, med säte i Enköping

§2 MÅL OCH SYFTE

 • Föreningens verksamhet bestå främst av hundregistrering och aktiviteter för hund. Föreningens syfte är att verka för en bättre hundvärld, där hunden står i fokus oavsett hundras och alla hundar och hundägares lika värde.

 

 • Registrering av enskild hund – avgift ska erläggas för en registrering, med ett engångsbelopp per hund. Rabatt till hundägare, som redan äger en registrerad hund i föreningen.
 1. Raskoder och Rastyper
 2. Registrering ska ske av ALLA hundar, där hundägare så önskar. Varje individ skall tilldelas ett unikt registreringsnummer
 3. Dokument skall utfärdas vi varje registrering med; SLÄKTLEDSBEVIS, VETERINÄRINTYG, ÄGARBEVIS, MASTERLISTA, INPLASTAT HUNDÄGARKORT, 2-ÅRSKOMPLETTERING (om hunden är under 2 år vid registreringstillfället)
 4. Procentsatser användes för raser t.ex. 100% | 50%/50% osv.
 5. Hundens kännetecken och egenskaper ska dokumenteras, samt medicinska undersökningar och resultat.
 6. Poängsystem vid namn MASTER, skall användas för att utse Årets Tik resp. Årets Hane varje kalenderår. MASTER skall dessutom användas för att ge titlar till hundar; GESÄLL (G1-3), MASTER (M1-3) och SWEDISH MASTER (SM1-3), som visar att en hund blivit väl omhändertagen under sin levnad. Masterpoäng kan räknas fr.o.m. hela registreringsåret.
 • Valpkullar skall registreras i sammanhängande nummerserier och med en avgift för varje valp, detta är ett engångsbelopp. Krav är att moder skall vara registrerad i annat Hundregister (gäller inte Jordbruksverkets Hundregister). Om ej sådan registrering finns, skall modern registreras samtidigt som valpkullen.
 1. Dokument som utfärdas vid Valpkullsregistrering är; SLÄKTLEDSBEVIS, VETERINÄRINTYG, REGISTRERINGSBEVIS, MASTERLISTA, 2-ÅRSKOMPLETTERING
 2. VKA (ValpKullsAnsvarig) tilldelas ett registreringsnummer och ett inplastat Uppfödarkort utfärdas.
 3. VKA skall skickas in alla nya ägarenamn, personnr, adress till BLANDIS som då utfärdar inplastat HUNDÄGARKORT och ÄGARBEVIS
 4. Valpannonsering kan ske av registrerad valpkull på Blandis hemsidans Annonsmarknad, men även ske muntligt ifrån vårt kansli
 5. När avgiften för en valpkull är erlagd, så skickas ett Köpeavtal med email till VKA, med rätt att kopiera till det antal som behövs för valpkullens köpare.
 • Förening ska anordna hundutställningar, seminarier, föredrag.
 • Föreningen ska ge ut en Internettidning vid namn BLANDIS.
 • Föreningen ska när önskemål finns utbilda utställningsdomare för blandrasutställningar och utfärda Behörighetsbevis för dessa. Behörighetsbevisen ska gälla under en tid av 10 år, men kan återkallas om upprepade anmälningar om felaktigheter mot domare inkommer skriftligt från utställare. Avgifter för detta och utbildningens utförande ska marknadsanpassas. Domare kan avstängas under viss tid, och få en prövotid för att åter börja döma och återfå sitt behörighetsbevis.
 • Avgifter för de olika verksamheterna beslutas av sittande styrelse och faktagrupp

§3 VERKSAMHETSÅR

 • Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

§4 STYRELSE OCH FAKTAGRUPP

 • Föreningen sköts genom en
 1. Faktagrupp – bestående av minst 11 personer och en
 2. Styrelse om 1 ordförande och 2 ledamöter, varav 1 utses till kassör och 1 ledamot samt en revisor
 3. Styrelse och Faktagrupp ska tillvarata registrerade hundägares intressen och verka för föreningens framåtskridande
 4. Styrelse och Faktagrupp ansvarar för föreningens verksamhet och tillgångar. Styrelsen sammanställer en Verksamhetsberättelse och Ekonomisk redovisning. Revisor granskar och ger ansvarsfrihet för varje kalenderår
 5. Styrelse och Faktagrupp beslutar om avgifternas storlek för hundregistrering och övriga aktiviteter.
 6. Styrelse och Faktagrupp planerar, leder och fördelar arbetet inom föreningen
 7. Förändringar i styrelse och faktagrupp, kan begäras av hundägare med registrerad hund i föreningen om styrelsemedlem motverkat föreningens syfte. Inga förändringar sker i styrelsen när Ansvarsfrihet utdelats av revisor och/eller en begäran om befrielse från uppdrag
 8. Förändringar i stadgar, kan begäras av hundägare med registrerad hund i föreningen
 9. Begäran om förändringar skall ske skriftligen till föreningens styrelse och behandlas med ett remissförfarande till ALLA med en hund registrerad i BLANDIS, och då äger de rätt att skriftligen inkomma ett yttrande.
 10. Detta gäller också vid remissåtaganden från stat och kommun.
 11. Föreningen har ett ”styrverktyg” i form av en REGELBOK, som ligger till grund för all verksamhet. Ändringar i REGELBOKEN kan framföras av hundägare med registrerad hund, enligt det remissförfarande som beskrivits i punkt 9 ovan, och alla har då möjlighet att yttra sig om ändringar och majoriteten röstar för ändring eller inte ändring. 1 röst per hundägare och 1 röst per medlem i Faktagruppen. Ändring skall genomföras direkt efter majoritetens beslut.
 12. Föreningens medlemskap består i att man till en engångskostnad registrerar sin hund i BLANDIS.

§5 HÖGSTA BESLUTANDE ORGAN

 • Styrelse och Faktagrupp är föreningens hösta beslutande organ. Registrerade hundägare, har att till föreningen sända in förslag till förändringar genom brev eller email till föreningen. Beslut om förändringar ska ske genom remissförfarande.

§6 FIRMATECKNING

 • Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§7 RÖSTRÄTT OCH RÖSTETAL

 • Hundägare med hund registrerad i föreningens register äger rätt att med 1 röst, rösta i remissfrågar och det avgörs med enkel röstövervikt (majoritet). 1 röst, gäller oavsett antal registrerade hundar i föreningen. Vid lika röstetal, äger föreningens ordförande utslagsröst
 • Vid styrelsemöten äger endast styrelse och faktagrupp rösträtt.

§9 UPPLÖSNING

 • Vid en nedläggning av förening ska innestående medel skänkas till Djurskyddande ändamål.
Dela gärna våra inlägg i bloggenShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Vivian

Author: Vivian

Grundade BLANDIS 1 juli 1993