BLANDIS FÖRENINGSSTADGAR

 • 1 FÖRENING OCH HEMORT
 • Föreningen BLANDIS är en ideell förening och har rikstäckande verksamhet, med säte i Fagerhult
 • 2 MÅL OCH SYFTE
 • Föreningens verksamhet bestå främst av hundregistrering och utställning för hund. Föreningens syfte är att verka för en bättre hundvärld, där hunden står i fokus oavsett hundras och alla hundar och hundägares lika värde.
 • Registrering av enskild hund – avgift ska erläggas för en registrering, med ett engångsbelopp per hund. Rabatt till hundägare, som redan äger en registrerad hund i föreningen.
 1. Raskoder och Rastyper
 2. Registrering ska ske av ALLA hundar, där hundägare så önskar. Varje individ skall tilldelas ett unikt registreringsnummer
 3. Dokument skall utfärdas vi varje registrering med; SLÄKTLEDSBEVIS, VETERINÄRINTYG, ÄGARBEVIS, MASTERLISTA, INPLASTAT HUNDÄGARKORT, 2-ÅRSKOMPLETTERING (om hunden är under 2 år vid registreringstillfället)
 4. Procentsatser användes för raser t.ex. 100% | 50%/50% osv.
 5. Hundens kännetecken och egenskaper ska dokumenteras, samt medicinska undersökningar och resultat.
 6. Poängsystem vid namn MASTER, skall användas för att utse Årets Tik resp. Årets Hane varje kalenderår. MASTER skall dessutom användas för att ge titlar till hundar; GESÄLL (G1-3), MASTER (M1-3) och SWEDISH MASTER (SM1-3), som visar att en hund blivit väl omhändertagen under sin levnad. Masterpoäng kan räknas fr.o.m. hela registreringsåret.
 • Valpkullar skall registreras i sammanhängande nummerserier och med en avgift för varje valp, detta är ett engångsbelopp. Krav är att moder skall vara registrerad i annat Hundregister (gäller inte Jordbruksverkets Hundregister). Om ej sådan registrering finns, skall modern registreras samtidigt som valpkullen.
 1. Dokument som utfärdas vid Valpkullsregistrering är; SLÄKTLEDSBEVIS, VETERINÄRINTYG, REGISTRERINGSBEVIS, MASTERLISTA, 2-ÅRSKOMPLETTERING
 2. VKA (=ValpKullsAnsvarig) tilldelas ett registreringsnummer och ett Uppfödarkort utfärdas.
 3. VKA skall skickas in alla nya ägarnamn, personnr, adress till BLANDIS som då utfärdar inplastat HUNDÄGARKORT och ÄGARBEVIS
 4. Valpannonsering kan ske av registrerad valpkull på Blandis hemsidans Annonsmarknad, men även ske muntligt ifrån vårt kansli
 5. När avgiften för en valpkull är erlagd, så skickas ett Köpeavtal med email till VKA, med rätt att kopiera till det antal som behövs för valpkullens köpare.
 • Förening ska anordna hundutställningar, seminarier, föredrag.
 • Föreningen ska när önskemål finns utbilda utställningsdomare för blandrasutställningar och utfärda Behörighetsbevis för dessa. Behörighetsbevisen ska gälla under en tid av 10 år, men kan återkallas om upprepade anmälningar om felaktigheter mot domare inkommer skriftligt från utställare. Avgifter för detta och utbildningens utförande ska marknadsanpassas. Domare kan avstängas under viss tid, och få en prövotid för att åter börja döma och återfå sitt behörighetsbevis.
 • Avgifter för de olika verksamheterna beslutas av sittande styrelse och faktagrupp
 • 3 VERKSAMHETSÅR
 • Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.
 • 4 STYRELSE
 • Föreningen sköts genom en
 1. Styrelse om 1 ordförande och 2 ledamöter, varav 1 utses till kassör och 1 ledamot samt en revisor
 2. Styrelse ska tillvarata registrerade hundägares intressen och verka för föreningens framåtskridande
 3. Styrelse ansvarar för föreningens verksamhet och tillgångar. Styrelsen sammanställer en Verksamhetsberättelse och Ekonomisk redovisning. Revisor granskar och ger ansvarsfrihet för varje kalenderår
 4. Styrelse beslutar om avgifternas storlek för hundregistrering och övriga aktiviteter.
 5. Styrelse planerar, leder och fördelar arbetet inom föreningen
 6. Förändringar i styrelse, kan begäras av hundägare med registrerad hund i föreningen om styrelsemedlem motverkat föreningens syfte. Inga förändringar sker i styrelsen när Ansvarsfrihet utdelats av revisor och/eller en begäran om befrielse från uppdrag
 7. Förändringar i stadgar, kan begäras av hundägare med registrerad hund i föreningen
 8. Begäran om förändringar skall ske skriftligen till föreningens styrelse och behandlas med ett remissförfarande till ALLA med en hund registrerad i BLANDIS under de tre (3) senaste kalenderåren, och då äger de rätt att skriftligen inkomma ett yttrande.
 9. Detta gäller också vid remissåtaganden från stat och kommun.
 10. Föreningen har ett ”styrverktyg” i form av en REGELBOK, som ligger till grund för all verksamhet. Ändringar i REGELBOKEN kan framföras av hundägare med registrerad hund, enligt det remissförfarande som beskrivits i punkt 9 ovan, och alla har då möjlighet att yttra sig om ändringar och majoriteten röstar för ändring eller inte ändring. 1 röst per hundägare och 1 röst per medlem i Faktagruppen. Ändring skall genomföras direkt efter majoritetens beslut.
 11. Föreningens medlemskap består i att man till en engångskostnad registrerar sin hund i BLANDIS.
 12. Föreningen anordnar utställningar cirka fyra (4) gånger per år, på fasta orter och återkommande varje.
 • 5 HÖGSTA BESLUTANDE ORGAN
 • Styrelse är föreningens hösta beslutande organ. Registrerade hundägare, har att till föreningen sända in förslag till förändringar genom brev eller email till föreningen. Beslut om förändringar ska ske genom remissförfarande.
 • 6 FIRMATECKNING
 • Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.
 • 7 RÖSTRÄTT OCH RÖSTETAL
 • Hundägare med hund registrerad i föreningens register äger rätt att med 1 röst, rösta i remissfrågor och det avgörs med enkel röstövervikt (majoritet). 1 röst, gäller oavsett antal registrerade hundar i föreningen. Vid lika röstetal, äger föreningens ordförande utslagsröst
 • Vid styrelsemöten äger endast styrelse rösträtt.
 • 9 UPPLÖSNING
 • Vid en nedläggning av förening ska innestående medel skänkas till Djurskyddande ändamål.